Home Uncategorized Don Xhoni bën një gjest kaq të mirë me një të moshuar

Don Xhoni bën një gjest kaq të mirë me një të moshuar

Repe ri nga Drencia, Don Xhon i, nihet për sinqer itetin që ka krijar kur ka qenë i pranis hëm nëpër inte rvista.

Ai po korr ë mjaftë shumë su ksese dhe po e shijon në maksi mum gjithë këto suksese, s kruan”Koso arja”.

Në rrjetet so ciale, po qa rkullon një video ku shihet Don Xh oni kur i ndihmon një të mosh uari në airo port.
sshëm me të t jerët/Koso varja/