Home Uncategorized A do të ketë orë policore për Vit të Ri: flasin nga...

A do të ketë orë policore për Vit të Ri: flasin nga Ministria e Shëndetësisë

M inistria e Shën detësisë nuk ka ndonjë vendim të ri për ndrys imin e orës polico re për festën e Vitit të Ri, përveç asaj që është në fu qi, nga ora 00:00 e deri në 05:00 të mëng
Nga MSh’ja kanë thanë se s’ka një vendim të ri që kuf izon lëvizjen për festën e Vitit të Ri.

“Nuk ka ndonjë vendim të ri rreth orës policore, pë rveç atij që është në fuqi”, thu het në përgj gjen e MS H’së për klan k.

Mbrëmë u para qitën edhe nëntë rastet e para të variantit të ri të COVID-19 i njohur si Omicron. Nga Mini stria e Shënde tësisë u tha se masat pritet të ndryshojnë në varësi të situatës epidemiologjike.

Mbetet të shih et nëse do të hiqet apo ndr ysho ë ora poli core me rastin e festës së Vitit të Ri. Që nga shfaqja e pan demisë si pasojë e infek timit me COVID-19 në Kosovë kanë vde k ur 2 m ijë e 990 persona.

Deri më tani janë ident ifikuar 161 mijë e 339 persona si të infekt uar me koronav irus, ndërsa janë shëruar 158 mijë pe rsona. Gjithsejt si të dyshu ar për SARS Cov-2 janë testuar 1 mili on e 36 6 mijë e 770 p ersona.