Home Uncategorized Kosovarja në Zvicër me temë diplome për historinë e familjes Jashari

Kosovarja në Zvicër me temë diplome për historinë e familjes Jashari

Rrefimi i Kosovares ne Zvicerr qe i preku zvicerianet, ”Teme diplome e merr historine e familjes Jashari

lindur në Zvicër, dy vite pas mbarimit të Iuf.tës në Kosovë, Elmedina Buja, kuptohet që nuk mund të dinte menjëherë për historinë më të fres.kët të vendlindjes së prindërve të saj.

Teksa ajo rritej, dhe gjatë vizitave të rregullta në Kosovë, filloi të kuptonte se disa gjëra nuk shko.nin, nuk ishte njëjtë me vendin ku ishte lin.dur dhe rritej.

Shihte shumë shtëpi të djegura dhe të shkatë.rruara nga Iufta e fundit, numër të madh të skamnorëve nëpër rrugë.

Të gjitha këto vetëm sa e shto.nin kureshtjen e saj se çfarë kishte ndo.dhur me të vërtetë në këtë vend, pse nuk është njëjtë si në Zvicër.

E lënduar nga ajo që shihte, pyetjet që u shtro.nte prindërve të vet, ishin të pafund. Me insistimin e saj, prindërit i kishin shpje.guar gjerë e gjatë për gjithçka kishte ndo.dhur në Kosovë, në vitet kur ajo ende nuk kishte lindur. Me po të njëjtat pyetje ishte për.ballur edhe gjyshi i saj, i cili kishte përjetuar edhe Iuf.tën e Dytë Botërore.

Para 4 vitesh, gjatë vizitës së saj në Kosovë, së bashku me prindërit, vendosin të vizitojnë Kompleksin memorial të Jasharajve, në Prekaz.

Tema e diplomës
Nga ajo që kishte parë dhe dë.gjuar për atë çfarë kishte ndodhur në atë vend e me Familjen Jashari, pyetjet e Elmedinës, tashmë kishin marrë një drej.tim tjetër.

Ajo i kishte vënë vetes përpara qëllimin që heroi.zmin, tragjedinë dhe sakrificën e Familjes Jashari, ta nda.jë edhe me opinionin zviceran. Pasi që vijonte mësimet në gjimnaz, me orientim për Ekonomi dhe Drejtësi, Elme.dina edhe kishte vendosur që tema e maturës, të ishte pikërisht “Familja Ja.shari“.

Biseda me dëshmitarë
E vetëdijshme për ba.rrën që po merrte, për të rrëfyer një të vërtetë të madhe, si dhe me për.krahjen e madhe të nënës së saj, ajo fi.lloi të punonte në temën që kishte një domethënie të madhe e të rëndë.sishme për të.

Duke qenë se ishte një temë e ndjeshme për të, Elmedina i kushtoi një kujdes të veçantë saktë.sisë së fakteve në atë që do të shkruante për Fami.ljen Jashari.

Për të bërë një punim çfarë ajo dës.hironte, Elmedina, merr rrugën për në Prekaz, ku dhe kishte aranzhuar disa takime-intervista me disa nga pro.tagonistët e kësaj ngjarjeje.